PhD Scientific Days 2020

Budapest, August 31 - September 1, 2020

Benefit of Implanting an ICD in Diabetic CRT Patients

Merkel-Pólos, Eperke, Dr.

ED Merkel, A Behon1, WR Schwertner1, R Masszi2, I Osztheimer1, L Geller1, E Zima1, D Becker1, A Kosztin1, B Merkely1
1 Heart and Vascular Center of Semmelweis University
2. Semmelweis University, Faculty of medicine